Meteen naar de inhoud

GEBAAR VOOR ELKAAR

Algemene voorwaarden

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt c.q. deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Gebaar voor Elkaar.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Gebaar voor Elkaar behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen c.q. de cursus online te houden.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3: Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient elektronisch te gebeuren.
3.2 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 kalenderdagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug. Bij annulering tussen 30 tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 kalenderdagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gehouden. In het geval van een cursus planning binnen 1 maand (30 kalenderdagen), wordt bij een annulering 25% van de cursuskosten in rekening gebracht per resterende week voor de afgesproken datum van de cursus.

4: Annulering/verplaatsing door Gebaar voor Elkaar
4.1 Gebaar voor Elkaar is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 kalenderdagen voor aanvang schriftelijk bericht.
4.2 Gebaar voor Elkaar is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Gebaar voor Elkaar is gerechtigd bij ziekte van de trainer deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Gebaar voor Elkaar en vastgelegd in de factuur.
5.2 Indien gewenst heeft de deelnemer de mogelijkheid de volledige betaling in deeltermijnen te voldoen, waarvan de specificaties met Gebaar voor Elkaar schriftelijk overeen worden gekomen. Bij niet stipte nakoming van eventueel overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact op met Gebaar voor Elkaar en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Gebaar voor Elkaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

7.2 Gebaar voor Elkaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren van adviezen of aanbevelingen in het studiemateriaal, het uitgereikte materiaal en/of mondelinge uitleg of adviezen tijdens of na de uitvoering van de training.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Gebaar voor Elkaar toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Gebaar voor Elkaar behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, heeft Gebaar voor Elkaar het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

 

 

 

                   

                       KVK: 80047858
                       Tel: 06-83672905 (Lisa)
                                06-36327193 (Irma)